Informace o zpracování osobních údajů

Když chcete vědět podrobněji, jak zpracováváme Vaše údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost Crowlyn s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Městského soudu v Praze, odilu C spisová značka 367743/MSPH, IČO: 17174503, adresa sídla Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha (dále jen „správce“)

Kontaktní údaje:

E-mail: info@crowlyn.com

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Registrací do službeb „správce“ provozované v aplikaci nebo na webových stránkách (dále jen „Služba“) s námi uzavíráte smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.

Za účelem poskytování Služby, včetně její optimalizace, budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

  • osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci do Služby (povinné – email nebo přezdívka anebo kombinace email a přezdívka, nebo nepovinné – zejm. jméno, příjmení, adresa, obrázek, avatar, pozadi, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích jejichž poskytnutí je registračním formulářem či prostřednictvím nastavení a při přihlášení přes jiný účet jestli je to umožněno a údaje o čase Vaší registrace a jejím případném ukončení
  • osobní údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel, které jste nám poskytli na základě smlouvy nebo na základě nastavení profilu nebo v rámci kontaktních služeb
  • údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;
  • údaje o Vámi užívané verzi Služby, IP adrese a z ní odvozená poloha, typu Vašeho koncového zařízení, ve kterém máte aplikaci Služby nainstalovánu a o verzi jeho software
  • údaje o Vašem nastavení Služby a Preferencich
  • údaje o komunikaci s námi při užívání Služby
  • členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, sledované produkty (tzv. hlídací psi), vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky
  • údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;

V závislosti na nastavení Vašeho uživatelského rozhraní Služby Vám budeme zasílat informace, které jsou součástí Služby nebo souvisí s jejím poskytováním včetně informací o novinkách týkajících se Služby (newsletter).

Vaši e-mailovou adresu budeme používat pro zasílání našich obchodních sdělení obdobných Službě, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji jejich produktů a služeb. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení. Potvrzením ukončení odběru.

Nastavením svého uživatelského profilu nám můžete dát souhlas se zasíláním našich obchodních sdělení, která nemusí být obdobné Službě a obchodních sdělení třetích stran.

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto odstavce lze kdykoli odvolat ve Vašem uživatelském rozhraní Služby či ve Vašem zařízení a dále v případě obchodních sdělení způsobem v nich uvedeným. V takovém případě ukončíme zpracování Vašich osobních údajů způsobem, pro který byl souhlas odvolán. Shora uvedená nastavení lze kdykoli ve Vašem uživatelském rozhraní Služby či ve Vašem zařízení změnit či obnovit.

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje potřebné pro poskytování Služby, nebudeme Vám moci poskytnout Službu nebo její příslušnou část a neuzavřeme s Vámi smlouvu o jejím poskytnutí, případně dodatek k ní.

 

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou primárně uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných v členských státech Evropské Unie, někteří externí zpracovatelé však mohou být usazeni i mimo území Evropské Unie, tito však mají přístup jen k nezbytným údajům pro jejich činnost a zajišťují i odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů.

Na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Vámi při registraci nebo kdykoli později poskytnuté nebo upravené nepovinné osobní údaje, které jste sami nesmazali dříve, budeme zpracovávat do doby ukončení poskytování Služby.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro zasílání obchodních sdělení na základě souhlasu bez časového omezení, a to do odvolání Vašeho souhlasu.

Údaje pro analýzu fungování Platformy, t.j. webove stranky, aplikace, a komunikacneho rozhrani budeme zpracovávat po dobu 3 let od zjištění poruchy aplikace.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům a to na základě Vaší žádosti, nasledne Vam poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb).Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Přihlaste se k odběru, pokud Vás zajímají novinky:

Buďte v obraze...